Έντυπα ΙΚΑ

  • PDF

'Εντυπα Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ)

ΑΠΔ (με οδηγίες)

ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικού 'Εργου (με οδηγίες)

Γενικά Στοιχεία Υπεργολάβου (για ΑΠΔ οικοδ/κού έργου)

Καταχώριση σε Α.Π.Δ. των τακτικών υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του Ν. 3163/55

Καταχώριση σε Α.Π.Δ. εργαζομένων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα

Διευκρινίσεις για τη σύνταξη και την υποβολή Α.Π.Δ.

Οδηγίες Συμπλήρωσης του πεδίου 42 της ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικού 'Εργου

Τεχνικές Προδιαγραφές Υποβολής ΑΠΔ

'Εντυπο Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ

Οδηγίες Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ

Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ

Οδηγίες Συμπλήρωσης του Δελτίου Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ

Οδηγίες για την Τροποποίηση - Μεταβολή Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ

 

Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη

'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Εργοδότη

'Εντυπο Στοιχείων Νομικών Προσώπων (που συμμετέχουν σε εταιρείες ή Κοινοπραξίες)

Οδηγίες Συμπλήρωσης

 

Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)

 'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Εργοδότη (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)

Οδηγίες Συμπλήρωσης

 

Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού έργου

'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Οικοδομοτεχνικού έργου

'Εντυπο Στοιχείων Νομικών Προσώπων (που συμμετέχουν σε εταιρείες ή Κοινοπραξίες)

Οδηγίες Συμπλήρωσης

 

Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού

 'Εντυπο Αναγγελίας Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού

 

Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη

 'Εντυπο Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη

'Εντυπο Μεταβολής Στοιχείων Νομικών Προσώπων (που συμμετέχουν σε εταιρείες και Κοινοπραξίες)

Οδηγίες Συμπλήρωσης

 

Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη - Απασχόλησης Ασφάλισης (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)

'Εντυπο Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη - Απασχόλησης Ασφάλισης (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)

Οδηγίες Συμπλήρωσης

 

Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού 'Εργου

'Εντυπο Δήλωσης Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού 'Εργου

'Εντυπο Μεταβολής Στοιχείων Νομικών Προσώπων (που συμμετέχουν σε εταιρείες ή Κοινοπραξίες)

Οδηγίες Συμπλήρωσης

 

Βεβαίωση Εργοδότη

'Εντυπο Βεβαίωσης Εργοδότη

Διαδικασία Χορήγησης Εντύπου Βεβαίωσης Εργοδότη

 

Αίτηση Επανέκδοσης Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης

'Εντυπο Αίτησης Επανέκδοσης Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης

 

Δήλωση Διαφωνίας επι των Ασφαλιστικών Στοιχείων

'Εντυπο Δήλωσης Διαφωνίας επι των Ασφαλιστικών Στοιχείων - Καταγγελία

Οδηγίες Συμπλήρωσης

 

Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης

Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Δημοσίου Εργου

Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης

Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Μη Οφειλής (με Τηλεομοιοτυπία)

'Εντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών (μηνιαίες υποβολές)

'Εντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών (μηνιαίες υποβολές)

 

'Εντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών (τριμηνιαίες υποβολές)

'Εντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών (τριμηνιαίες υποβολές)

Αίτηση Απογραφής 'Αμεσα Ασφαλισμένου

'Εντυπο Αίτησης Απογραφής Αμεσα Ασφαλισμένου

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Αίτηση - Δήλωση Απογραφής (Για ασφάλιση αποκλειστικών νοσοκόμων ν.1976/91)

'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής (Για ασφάλιση αποκλειστικών νοσοκόμων ν.1976/91)

 

Αίτηση - Δήλωση Απογραφής (Για ασφάλιση προσώπων βάσει του αρθρ. 65 ν.2676/99)

'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής (Για ασφάλιση προσώπων βάσει του αρθρ. 65 ν.2676/99)

 

Αίτηση - Δήλωση Απογραφής (Για ασφάλιση κατ' οίκον απασχολουμένων σε περισσότερους από έναν εργοδότες αρθρ. 26 ν.2639/98)

'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής (Για ασφάλιση κατ' οίκον απασχολουμένων σε περισσότερους από έναν εργοδότες αρθρ. 26 ν.2639/98)

 

Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Ειδικών Κατηγοριών Ασφάλισης

'Εντυπο Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Ειδικών Κατηγοριών Ασφάλισης

 

Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου

'Εντυπο Δήλωσης Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνίτη Οικοδόμου

Οδηγίες Συμπλήρωσης

 

Δήλωση Αλλαγής / Διακοπής Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου

'Εντυπο Δήλωσης Αλλαγής / Διακοπής Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνίτη Οικοδόμου

Οδηγίες Συμπλήρωσης

 

Αιτήσεις Συνταξιοδότησης

Αίτηση για Απονομή Σύνταξης λόγω Γήρατος

Αίτηση για Απονομή Σύνταξης λόγω Αναπηρίας

Αίτηση για Απονομή ή Μεταβίβαση Σύνταξης λόγω Θανάτου

 

Αιτήσεις Πιστοποίησης για τη Χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας Συναλλασσομένων με Τηλεομοιοτυπία

Αίτηση Πιστοποίησης Φορέων

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Αίτηση Πιστοποίησης Συμβολαιογράφων

Οδηγίες Συμπλήρωσης

 

Έντυπα Τμήματος Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων

Κοινές Επιχειρήσεις

 

Έντυπα Τμήματος Εσόδων Οικοδομοτεχνικών Έργων

Οικοδομοτεχνικά Έργα